Zaposlovanje invalidov in olajšave

Podjetja si lahko davčno osnovo pri obračunu davka od dohodka zmanjšajo z uveljavljanjem olajšave za zaposlovanje invalidov.

Olajšava za zaposlovanje invalidov:

  • Status invalida: 50% plače
  • Status invalida s 100% telesno okvaro in gluhe osebe: 70% plače
  • Zaposleni invalidi s statusom nad kvoto : 70% plače (pogoj: izključenost s prvo in drugo alinejo, najprej se upoštevajo zaposleni s starejšim datumom zaposlitve)

Pri tem morajo upoštevati zakonske pogoje in sicer morajo imeti zaposleni invalidi status po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Invalid svoj status izkazuje z odločbo, ki jo izda Zavod RS za zaposlovanje.

Olajšave pa ne more uveljaviti tisto podjetje, pri katerem je zaposleni pridobil invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Davčna osnova se lahko zmanjša za celoten priznan znesek olajšave, vendar pa samo do velikosti le-te. Davčnih izgub na račun visokih olajšav ni mogoče ustvarjati. Olajšave je potrebno koristiti v tekočem davčnem obdobju, saj se neizkoriščenega dela ne more prenašati naprej v naslednja davčna obdobja.

Olajšava za posameznega zaposlenega invalida ni časovno omejena in so jo lahko koristi ves čas zaposlitve tega invalida.

Znesek olajšave je bruto plača invalida brez delodajalčevih prispevkov, ki vključuje tudi trinajsto plačo in nadomestila plač, ki jih krije delodajalec ( praznik, letni dopust, bolniški dopust v breme delodajalca,…). Paziti pa je potrebno, da se od plače odštejejo morebitne refundacije, ki jih krije ZZZS, regres za letni dopust ter povračila stroškov in druga izplačila v povezavi z delom in zaposlitvijo.