Varstvo podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

V družbi Vizija računovodstvo, d.d. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter interno Politiko varstva osebnih podatkov naše družbe. Vsi osebni podatki, pridobljeni s strani naše družbe, so obravnavani zaupno ter so uporabljeni izključno za namene, ki so navedeni v namenu obdelave.

Namen Politike varstva osebnih podatkov naše družbe je seznanitev naših strank, uporabnikov spletne strani in drugih oseb (v nadaljevanju: posameznikov) z obsegom in naravo osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo, nameni in podlago obdelave osebnih podatkov ter seznanitev posameznikov o njihovih pravicah na tem področju.

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica, zato v naši družbi uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zagotovitev najboljše zaščite osebnih podatkov, ki jih posedujemo. Osebne podatke obdelujemo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem, poškodbo, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

V računovodstvu Vizija skrbimo, da:

 • so osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (načelo zakonitosti, pravičnosti in preglednosti);
 • so osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene, in se ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni (načelo omejitve namena);
 • se privzeto obdelajo samo osebni podatki, ki so ustrezni, relevantni in potrebni za vsak poseben namen obdelave; ta obveznost velja za količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost (načelo najmanjšega obsega podatkov in načelo omejitve shranjevanja);
 • da so obdelovani osebni podatki točni oziroma ustrezno posodobljeni (načelo točnosti);
 • se spoštujejo in zaščitijo pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • se zagotovi varnost osebnih podatkov z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (načelo celovitosti in zaupnosti);
 • lahko družba dokaže skladnost z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (načelo odgovornosti).

Definicija pojmov

V tej Politiki varstva osebnih podatkov imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

Osebni podatki

„Osebni podatki“ pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Posameznik

„Posameznik, na katerega se nanašajo podatki“, je katerakoli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljalec, odgovoren za obdelavo.

Obdelava

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec

„Upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec

„Obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik

„Uporabnik“ osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

Privolitev

„Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je:

Vizija računovodstvo, d.d.
Bratislavska cesta 5
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 560 03 40
Spletna stran: www.vizija-racunovodstvo.si
E-naslov: info@vizija-racunovodstvo.si

Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

V naši družbi oziroma za potrebe naše družbe (s pomočjo obdelovalcev) se lahko obdelujejo le tisti osebni podatki, za katere obstaja ustrezna pravna podlaga po določbah Splošne uredbe ali druge aplikativne in vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Obdelava podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi pogodbe

V primeru, ko posameznik z gospodarsko družbo Vizija računovodstvo, d.d. sklene določeno pogodbo, le-ta predstavlja podlago za obdelavo osebnih podatkov. Naša družba obdeluje osebne podatke v okviru sklenitve pogodbe, izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Osebni podatki se tako obdelujejo za namene identifikacije posameznika, priprave ponudbe, sklenitve pogodbe, obveščanje strank o morebitnih spremembah, reševanje morebitnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med družbo in posameznikom.

Obdelava na podlagi zakona in zakonitega interesa

Zbiramo in obdelujemo lahko, skladno z zakonskimi podlagami, osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti. Tako obdelujemo osebne podatke posameznikov na podlagi predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

Vaši osebni podatki se lahko uporabljajo tudi za namen zakonitega interesa, za katerega si naša družba kot upravljavec prizadeva in kadar ti zakoniti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pri tem pa vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti interes upravičen, upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi, vaše osebne podatke pa obdelujemo le v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev zakonitega interesa. Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje, vključno s profiliranjem strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh, prikazovanjem prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google, Facebook) ter pospeševanjem prodaje. Med zakonite interese naše družbe sodijo tudi skrb za varnost naše spletne strani oz. zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev ter izvajanje ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev, odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev idr.. Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke posameznikov, s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah. V primeru suma zlorab lahko v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujemo policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Obdelava na podlagi privolitve k obdelavi osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vaši privolitvi k obdelavi osebnih podatkov. Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. Vašo privolitev hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena.

Privolitev se lahko nanaša na primer na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi naša družba. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih s privolitvijo izbrali.

Osebne podatke, pridobljene s privolitvijo, hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stikov s strankami, (tržnega) obveščanja preko elektronske pošte (pošiljanje e-novic, obvestil, člankov ipd.), profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh, prikazovanja prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google, Facebook), pospeševanja prodaje, pošiljanja ponudb po elektronski pošti, klasični pošti, preko telefonskih klicev ter spletne strani ipd.. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bila privolitev dana ali na drug način, kot ga opredeli Vizija računovodstvo, d.d. v Politiki varstva osebnih podatkov, pri čemer si družba pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve. Veljavna je vaša zadnja podana privolitev, ki smo jo prejeli. Možnost preklica privolitve ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z družbo. Spremembo privolitve je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov: info@vizija-racunovodstvo.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Osebni podatki, ki jih zbiramo

Če ste le obiskovalec naše spletne strani, o vas zbiramo podatke z uporabo piškotkov.

Za namene neposrednega trženja (z obveščanjem preko elektronske pošte) idr. zakonitih interesov naše družbe, ki jih izvajajo naši oddelki prodaje, marketinga ter podpore strank in informacijski tehnologiji, hranimo naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • kontaktni naslov elektronske pošte
 • podatki dnevniških datotek (IP-naslov, čas dostopa, različica brskalnika, naslov obiskane strani).

Navedeni osebni podatki se hranijo izključno v elektronski obliki ter so zavarovani v informacijskem sistemu.

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja zbiramo in obdelujemo tudi druge osebne podatke, ki jih uporabljamo izključno za namen izvrševanja pogodbenih pravic ter izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kot tudi za namen sklepanja pogodbe, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • EMŠO
 • naslov
 • davčna številka
 • številka transakcijskega računa
 • kontaktni naslov elektronske pošte
 • kontaktna telefonska številka

Za namen izpolnitve zakonskih obveznosti, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti, obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

Obrazec za prijavo na delovno mesto

Naša spletna stran vsebuje obrazec za prijavo na delovno mesto, ki omogoča hitro prijavo na razpisano delovno mesto. Če se posameznik odloči za prijavo preko obrazca za prijavo na delovno mesto, se osebni podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke upravljavec podatkov shrani izključno za namen interne obdelave osebnih podatkov zaradi sprejema prijave na razpisano delovno mesto, preverjanja izpolnitve predpisanih pogojev zaposlitve in/ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Osebni podatki, ki se zbirajo z obrazcem za prijavo na delovno mesto so:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov
 • kontaktni naslov elektronske pošte
 • kontaktna telefonska številka
 • stopnja izobrazbe, računovodske izkušnje in znanje
 • drugi podatki, ki jih posameznik prostovoljno zapiše pod opombe

Kontaktni obrazec povpraševanja

Naša spletna stran vsebuje obrazec povpraševanja, ki je namenjen hitremu izračunu ponudbe naše družbe. Podatki, ki se zbirajo izključno z namenom priprave ponudbe ter vzpostavitve stika so:

 • ime podjetja
 • kontaktna telefonska številka
 • kontaktni elektronski naslov
 • kontaktna oseba
 • število prejetih računov
 • število izdanih računov
 • drugi podatki, ki jih posameznik prostovoljno zapiše pod opombe

Poslovni klub Vizija

V okviru včlanitve v Poslovni klub Vizija je za namene navezovanja stikov med poslovnimi partnerji družbe naše družbe, medsebojnega povezovanja in ustvarjanja novih poslovnih priložnosti in s tem učinkovitega mreženja posla včlanjenih strank, omogočena medsebojna pridobitev osebnih podatkov vseh včlanjenih partnerjev naše družbe. Osebni podatki, ki se zbirajo in delijo medsebojno z vsemi člani Poslovnega kluba Vizija so:

-ime in priimek
-naslov
-kontaktni elektronski naslov
-kontaktna telefonska številka

Omejitev posredovanja osebnih podatkov/območje hrambe osebnih podatkov

Zbrani osebni podatki, pridobljeni s privolitvijo, pogodbo ali na podlagi zakonitega interesa ali zakonski podlagi, se hranijo na območju EU ter jih ne iznašamo v tretje države.

Obdelovalci osebnih podatkov so pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za izvajanje posameznih storitev obdelave, lahko pa tudi zunanji izvajalci (pogodbeni obdelovalci), ki upravljavcu zagotavljajo določene storitve, dogovorjene s sklenjenimi pogodbami. V primeru, ko obdelavo osebnih podatkov v imenu in za račun upravljavca izvaja drug obdelovalec, ima družba z njim sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec po potrebi za izvajanje določenih del, ki prispevajo k storitvam družbe, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko upravljavec posreduje osebne podatke tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanji obdelovalci lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov. Upravljavec lahko osebne podatke posreduje oziroma naredi dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti se tako vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen pošiljanja pošte;
 • odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • ponudnikom storitev uničenja dokumentacije in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil.

Družba na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom (npr. na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU), ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

Registriranim članom Poslovnega kluba Vizija je omogočena medsebojna pridobitev osebnih podatkov, ki jih člani prostovoljno delijo z ostalimi včlanjenimi partnerji naše družbe.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. V kolikor bi prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke v naši družbi, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali oz. uničili.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vaše privolitve, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegova privolitev velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Posameznik lahko tudi v celoti ali delno prekliče privolitev za hranjenje in obdelavo njegovih osebnih podatkov oz. zahteva izbris osebnih podatkov. Če posameznik prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov, bo upravljavec prenehal z obdelavo ter osebne podatke nemudoma trajno izbrisal.  To pa ne pride v poštev, kadar se podatki obdelujejo na zakonski podlagi. Preklic privolitve k obdelavi podatkov nam lahko pošljete na elektronski naslov:info@vizija-racunovodstvo.si.

Po poteku obdobja hrambe oziroma po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Pravice posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Skladno s Splošno uredbo ter ZVOP-1 imajo posamezniki naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov
 • pravico do popravka
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 • pravico do omejitve obdelave
 • pravico do prenosljivosti podatkov
 • pravico do ugovora
 • pravica, da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov

Pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov oz. v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena na podlagi zgoraj navedenih primerov, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas naša družba pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Vizija računovodstvo, d.d.. Naša družba bo prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica, da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov

Pravico imate doseči, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, razen, če je taka odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali je utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Preklic privolitve

Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev k obdelavi podatkov, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos osebnih podatkov za določen namen. Ko prejmemo obvestilo posameznika o preklicu privolitve obdelave njegovih osebnih podatkov, bomo takoj prenehali obdelovati podatke za namene, ki so bili prvotno dani, razen če za obdelavo že obstaja druga pravna podlaga, ki ne omogoča izbrisa na zahtevo posameznika. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uveljavitev pravic posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov: info@vizija-racunovodstvo.si  ali po redni pošti na naslov: Vizija računovodstvo, d.d., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.

O vaši zahtevi bomo odločili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri Vizija računovodstvo, d.d. v roku 15 dni. O vaši pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi, v petih delovnih dneh.

Varstvo osebnih podatkov

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo, tako, da se:

 • varujejo prostori in strojna oprema v katerih oz. s pomočjo katere se obdelujejo osebni podatki;
 • varuje aplikativna in sistemska programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov;
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk;
 • omogoča naknadno ugotavljanje kdaj so bili posamezni podatki vneseni, uporabljeni ali preneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.

Vsi zaposleni, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki v imenu družbe obdelujejo osebne podatke, so s podpisanimi izjavami ali pogodbami zavezane k varovanju zaupnosti in osebnih podatkov ne smejo razkrivati nepooblaščenim tretjim osebam. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le tistim osebam, ki te podatke potrebujejo za izvajanje svojih nalog oziroma zato, da jih v imenu družbe obdelujejo. V primeru kršitev zaupnosti se proti odgovornim osebam sprožijo ustrezni postopki.

Spletna stran www.vizija-racunovodstvo.si  gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Od vas nikoli ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili podvrženi spletni kriminaliteti. Zbrane osebne podatke na naši spletni strani uporabljamo izključno za predhodno navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod enakimi pogoji, kot to velja za Vizija računovodstvo, d.d.

Spremebme politike varstva osebnih podatkov

Vizija računovodstvo, d.d. si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve Politike varstva osebnih podatkov. Vse spremembe Politike varstva osebnih podatkov se objavijo na naši spletni strani in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje. Za vse, kar ni urejeno s to Politiko varstva podatkov, se uporablja veljavna zakonodaja.