Pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč

V Uradnem listu RS, št. 88/2023 z dne 10. 8. 2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi. Na kratko bi vas radi seznanili o najpomembnejših spremembah in dopolnitvah oziroma začasnih ukrepih na področju dela.

 

Nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023, je upravičen do 80  % nadomestila plače, ki ga RS delodajalcu povrne v celoti. Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. Svojo odsotnost z dela zaradi višje sile, mora sporočiti delodajalcu v 3 delovnih dneh. Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca oz. uveljavitve tega zakona. Upravičenost do povračila nadomestil plače ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, traja od 3. avgusta do 31. decembra 2023. Delodajalcu, ki je prejel povračilo izplačanih nadomestil plač delavcev, ki zaradi višje sile na morejo opravljati dela, velja prepoved izplačila dobička in nagrad poslovodstvu izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023, sicer je potrebno sredstva vrniti (Vir).

 

Ukrep na področju plačane odsotnosti prostovoljca
Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Upravičenost do odsotnosti izkazuje na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev RS povrne v celoti.

 

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
Pravica do čakanja je namenjena registriranim delodajalcem v RS na dan 2. avgust, ki zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi poplav. Postopki glede čakanja na delo se ohranjajo na način kot ga že poznamo iz obdobja epidemije in veljajo od 3. avgusta do 31. oktobra. Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. Upravičenemu delodajalcu bo Zavod RS za zaposlovanje izplačal povračilo za delavca na čakanju v višini 80 % nadomestila plače, ki je omejena z višino najvišjega zneska povprečne plače v RS za mesec maj 2023. Vloge je potrebno oddati v 15 dneh od napotitve oz. uveljavitve tega zakona pri zavodu v elektronski obliki. V obdobju prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja, ki je enako obdobju prejemanja ni dovoljeno odpuščanje zaposlenih, sicer je potrebno sredstva vrniti. Prepoved velja tudi za izplačilo dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023. Za kršitelje so predvidene globe (npr. v času prejemanja sredstev za čakanje na delo velja prepoved nadurnega dela).

 

Denarna pomoč za samozaposlene

Upravičenci do pomoči so samozaposlene osebe, ki zaradi posledic poplav ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Denarna pomoč bo izplačana za mesece 8-12/2023 in znaša:

  • 1.200 EUR na mesec za samozaposlene,
  • 760 EUR na mesec za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov iz proračuna RS,
  • 1.020 EUR na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za PIZ.

 

Do pomoči bodo upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 50 %. V kolikor pogoj upada prihodkov ne bo izpolnjen, bo potrebno prejeto pomoč vrniti. Izjavo za izplačilo pomoči bodo samozaposleni vložili preko portala e-Davki do najkasneje 30. 9. 2023 (Vir).

 

Olajšava za donacije
Uvedena je dodatna olajšava za donacije za leto 2023 za celoten znesek plačil za pomoč prizadetim v poplavah na poseben račun RS do 31. decembra 2023 (Vir).

  • Podračun proračuna Republike Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972
  • Namen: Odprava posledic poplav
  • Koda namena: CHAR
  • Sklic za pravne osebe: 18 10995 – 7300000 – 23011223
  • Sklic za fizične osebe: 18 10995 – 7301006 – 23011223
  • Sklic za tuje vlade: 18 10995 – 7311001 – 23011123

Solidarnostna pomoč

Zvišuje se višina neobdavčene enkratne solidarnostne pomoči iz 2.000 EUR na 10.000 EUR, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023. Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje.

Poplave 2023

Pogosta vprašanja in odgovori (Vir).

Vaše računovodstvo
Ljubljana, 16. 8. 2023