PLUS REVIZIJA d.o.o.

Domov Poslovni klub PLUS REVIZIJA d.o.o.

PLUS REVIZIJA d.o.o.

ŠPRUHA 19

01 561 29 20

info@plusrevizija.si

http://www.plusrevizija.si

Ukvarjamo se z:

Po višini ustvarjenih letnih prihodkov in številu pooblaščenih revizorjev sodimo med večje revizijske družbe v Sloveniji.

Največ prihodkov ustvarimo z revidiranjem, to je z revizijsko dejavnostjo, ki pomeni revidiranje letnih računovodskih izkazov po zakonu o revidiranju in v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ter izvajanje drugih revizij.

Smo ena prvih družb, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 30. septembra 1994 pod številko vpisa RD-A-008.

Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Izvajamo tudi ocenjevanja vrednosti podjetij in nepremičnin. Za našo družbo storitve izvaja:

 • devet pooblaščenih revizorjev, ki imajo vsi veljavna pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (od tega so štiri tudi državne notranje revizorke, ki imajo poleg veljavnega pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja tudi veljavno pooblastilo za opravljanje nalog državnega notranjega revizorja, in tri tudi sodne izvedenke finančne stroke)
 • dve pa so tudi pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij),
 • dve revizorki, ki imata veljavno pooblastilo za opravljanje nalog revizorja in
 • ena pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin (in sodna izvedenka)

Dobite nas lahko na našem sedežu v Industrijsko obrtni coni v Trzinu :

naslov: Špruha 19, 1236 Trzin
telefon št.: 01/ 561-29-20,
fax št.: 01/ 561-29-25,
e-mail: info@plusrevizija.si
spletna stran: www.plusrevizija.si

pri našem sodelovanju z družbo vizija računovodstvo d.d. je posebna skrb in pozornost posvečena naročnikom družbe vizija računovodstvo d.d.

ugotavljamo, da je zaradi strokovno in kvalitetno opravljenih storitev družbe vizija računovodstvo d.d. pri vodenju računovodstva in davčnem svetovanju svojim naročnikom, zanesljivost naših mnenj in poročil pri revidiranju računovodskih izkazov njihovih naročnikov (in tudi pri podaji drugih revizorjevih mnenj) zelo visoka in naše delo lahko strokovno in kvalitetno opravimo z manjšim obsegom našega angažiranja, kar seveda vpliva na nižje cene naših storitev.

Kaj vse delamo:

Revidiranje

Naša revizijska dejavnost obsega zunanjo in notranjo revizijo :

 • revidiranje letnih računovodskih izkazov
 • revidiranje računovodskih izkazov pri postopkih prisilne poravnave
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri pregledu posameznih poslov
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri izrednih revizijah
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri posebnih revizijah
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri pregledih poslovanja
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri določitvi primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri povečevanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri ustanavljanju družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri združevanjih in pripojitvah družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri razdelitvah in oddelitvah družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri preoblikovanjih (spremembah organizacijskih oblik) družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o stroških z izvajanjem projektov (po pogodbah o donacijah ali dotacijah za te projekte) predvsem v okviru Evropske Unije
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o poravnanih obveznostih do dobaviteljev pri javnih razpisih
 • izdelava raznih revijskih poročil in strokovnih mnenj pri sporih, tožbah in pritožbah z davčnimi in drugimi upravnimi organi
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o poslovanju občin
 • izvajanje notranje revizije
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o delovanju notranjih kontrol

Ocenjevanje vrednosti

Naša ocenjevalska dejavnost obsega:

 • ocenjevanje vrednosti podjetij
 • ocenjevanje vrednosti nepremičnin
 • ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

Svetovanje

Davčno in ekonomsko svetovanje obsega:

 • svetovanje v zvezi z davčnimi in računovodski zakoni in predpisi
 • izdelava ekonomskih elaboratov
 • izdelava analiz za različne potrebe
 • izdelava poslovnih načrtov in poročil
 • izdelava izvedeniških mnenj za ekonomsko finančno področje za potrebe sodišč
 • svetovanje družbam na področju financ in investicijskih vlaganj
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb
 • svetovanje poslovodstvu, nadzornemu svetu in lastnikom pri poslovnih odločitvah
Nazaj
© 2016 - 2019 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov