Konsolidacija

Domov Ostale storitve Konsolidacija

Konsolidacija

V zadnjem obdobju se vse bolj kaže potreba po uskupinjevanju oziroma konsolidaciji računovodskih izkazov, tako z vidika zakonske regulative, še bolj pa zaradi potreb poslovodstva po informacijah o premoženjskem in finančnem stanju povezanih podjetij, ki jih potrebuje pri planiranju poslovanja in sprejemanju odločitev.

V računovodskem servisu Vizija imamo izkušene računovodske strokovnjake, specializirane za področje konsolidiranih izkazov.

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila. Katere obvezne sestavine mora vsebovati letno poročilo, podrobno predpisuje Zakon o gospodarskih družbah. V letno poročilo pa lahko vključimo tudi prostovoljne vsebine, ki uporabnikom služijo za dodatno informativnost.

Letno poročilo je jasen, pregleden, resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, ki zajema poslovno poročilo, ki ni računovodske narave, in konsolidirano letno poročilo.

Konsolidirano letno poročilo zajema konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom, ki so zakonsko predpisani.

Letno poročilo družb, ki je zavezano k reviziji, mora vključevati še izkaz denarnega toka, izkaz gibanja kapitala in poslovno poročilo. Vse to pa dopolnjuje še izjava poslovodstva in revizorjevo poročilo.

konsolidacija

Konsolidirani računovodski izkazi so računovodski izkazi posameznih med seboj združenih podjetij, ki prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid, kot da bi šlo za eno samo podjetje. V postopku konsolidacije se izločijo vsa poslovna in finančna razmerja med podjetji v skupini, ločeno pa se izkazujeta tudi kapital in čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov. Objektivnost konsolidiranih izkazov pa je zagotovljena le kadar obstaja enotnost izdelovanja računovodskih izkazov med seboj povezanih podjetij. Nenazadnje tako SRS kot MSRP zahtevajo, da so pri pripravi teh izkazov uporabljene enake računovodske usmeritve. Skupinsko ali konsolidirano poročilo mora biti pripravljeno v enakem obsegu kot letno poročilo za obvladujoče podjetje.

© 2016 - 2023 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov